ເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້

ເງື່ອນໄຂ

League of Legends Community

ເຂົ້າຮ່ວມຊຸມຊົນDiscord ຂອງພວກເຮົາ

ເຂົ້າຮ່ວມ Discord ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ການໃຫ້ທານປະຈໍາອາທິດ! ສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ Blue ແລະ Orange Ess, Riot Points ແລະອື່ນໆ!